Algemene voorwaarden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene Voorwaarden van AUTOonline BV (stand april 2008)

 

Deel 1: Algemene bepalingen

 

§ 1 Inleiding

1. Onderstaande Algemene Voorwaarden ("AV") regelen de grondslagen van de zakelijke relaties van AUTOonline BV ("AUTOonline") met de deelnemers van het door AUTOonline beschikbaar gestelde online platform voor de vermarkting van schadevoertuigen ("restwaardebeurs") alsmede met de deelnemers voor de vermarkting van voertuigen uit wagenparken ("wagenparkvermarketingsplatform"). Restwaardebeurs en wagenparkvermarktingsplatform worden hierna samen ook kortweg "platformen" genoemd.

2. Behalve de tussen AUTOonline en de deelnemers van de platformen geldende deelnameregels bevatten deze AV ook regelingen die dienen te gelden voor de gedurende het gebruik van de restwaardebeurs resp. het wagenparkvermarktingsplatform tot stand komende koopcontracten tussen de betreffende koper en verkoper ("occasionkoopcontract").

3. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden vormen geen onderdeel van het contract, tenzij de geldigheid hiervan door AUTOonline uitdrukkelijk schriftelijk wordt goedgekeurd. Tegenverklaringen van de contractanten met verwijzing naar de eigen voorwaarden spreekt AUTOonline hiermee uitdrukkelijk tegen.

4. De deelnemers alsmede eventuele andere contractanten erkennen deze voorwaarden bij de kennisneming en aanmelding voor de restwaardebeurs resp. het wagenparkvermarktingsplatform.

 

§ 2 Rechtspositie van AUTOonline met betrekking tot de vermarkte zaken

1. De contractanten nemen voor kennis aan dat alle aangeboden motorvoertuigen, toebehoren en overige op de platformen aangeboden zaken geen eigendom zijn van AUTOonline.

2. In geen van de in deze AV nader beschreven procedures wordt AUTOonline partner van de koopcontracten inzake motorvoertuigen, toebehoren of overige op het platform aangeboden zaken. Voor zover AUTOonline dit niet uitdrukkelijk tegenover de verkoper resp. koper verklaart, geeft AUTOonline in eigen naam geen verklaringen af betreffende de verkoop resp. koop van motorvoertuigen. AUTOonline kan echter gevolmachtigd zijn in naam van de betreffende voertuigeigenaren koopcontracten te sluiten. AUTOonline kan eveneens gerechtigd zijn de koopprijs in eigen naam te innen alsmede eventueel de koopprijs voor het middels gebruik van de restwaardebeurs resp. het wagenparkvermarktingsplatform verkochte voertuig in eigen naam gerechtelijk op te eisen en het koopcontract van de verkoper met de koper voor de verkoper verder af te wikkelen. Voor zover AUTOonline hiertoe door de betreffende verkoper is gemachtigd, zal AUTOonline de betreffende koper dit overeenkomstig meedelen.

3. Aangezien AUTOonline op geen enkel moment eigenaar is van de te verkopen voertuigen of zaken, stelt AUTOonline zichzelf niet aansprakelijk voor de toestand en staat van de voertuigen of zaken. De voertuigen of zaken worden door AUTOonline niet onderworpen aan enige technische en/of optische controle. De statusbeschrijvingen zijn gebaseerd op de gegevens van de eigenaren.

4. Uitzondering op voorgaande lId is de rechtspositie van AUTOonline als VbV erkend Nederlandse schadeautohandelaar. Hierbij is AUTOonline uitdrukkelijk wel handelend partner en zorgt voor vrijwaring, export en facturering. Desalniettemin is AUTOonline nog steeds niet aansprakelijk voor de toestand en staat van de voertuigen of zaken.

 

§ 3 Toelating tot het vermarktingsplatform, herroeping en opzegging

1. Tot de platformen worden uitsluitend bedrijfsmatige kopers toegelaten die door AUTOonline schriftelijk zijn gemachtigd.

a) Aan de restwaardebeurs kunnen als opkopers uitsluitend gecertificeerde autorecyclingbedrijven, autowerkplaatsen, autobedrijven alsmede ondernemers van garagebedrijven deelnemen.

b) Aan het wagenparkvermarktingsplatform kunnen alle soorten wagenparkbeheerders (b.v. banken, autofabrikanten en importeurs, leasingmaat-schappijen, overheidsorganen, wagenparken voor koopauto's enz.) alsmede curatoren als verkoper deelnemen. Kopers kunnen autorecyclingbedrijven, autowerkplaatsen, autobedrijven alsmede onder-nemers van garagebedrijven zijn.

2. AUTOonline neemt op verzoek een beslissing over de toelating. AUTOonline is op elk moment gerechtigd een nieuwe controle van gegevens uit te voeren alsmede een aangevraagde toelating zonder opgaaf van redenen af te wijzen of een reeds toegezegde toelating te herroepen. Een herroeping kan in het bijzonder om de volgende redenen plaatsvinden:

· Overtreding van bepalingen van deze AV (voorbeeld: deelnemers van de restwaardebeurs omzeilen de bepalingen § 3 lid 1 a) doordat opkopers zich bedienen van een aanbieder voor het plaatsen van schadevoertuigen of aanbieders schadevoertuigen van opkopers plaatsen),

· Opzettelijke of ernstig nalatige aanzet tot het plaatsen van onjuiste gegevens door de aanbieder op de restwaardebeurs resp. door de verkoper op het wagenparkvermarktingsplatform,

· Langer dan twee weken betalingsverzuim van de deelnemersbijdrage,

· Herhaaldelijke vertraging bij de afwikkeling, in het bijzonder bij de levering, betaling en afname van de middels het gebruik van de platformen verkochte voertuigen of zaken,

· Afwezigheid of het vervallen van de toelatingsvoorwaarden, · Oneigenlijk gebruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord,

· Overtreding van geldend recht resp. rechten van der-den, voor zover dit de belangen van AUTOonline, met name met het oog op de seriositeit en betrouwbaarheid van het handelsgebeuren op de platformen aangaat,

· Het in gang zetten van een insolventieprocedure of de afwijzing van het in gang zetten van een dergelijke procedure bij gebrek aan financiële middelen alsmede de beëindiging van de bedrijfsuitoefening,

· Gebruik van het vermarktingsplatform dat niet met het doel te verenigen is,

· Opbouw en directe en indirecte exploitatie van een met AUTOonline concurrerend vermarktingsplatform. AUTOonline behoudt zich uitdrukkelijk de indiening van schadeclaims als gevolg van de schending van deze voorwaarden voor.

3. Consumenten die bij uitzondering als aanbieder resp. verkoper de platformen van AUTOonline willen gebruiken, kunnen hun instemming met deze AV en het daarmee gesloten gebruikscontract met AUTOonline binnen twee weken na hun instemmingsverklaring schriftelijk herroepen. Hiervoor dient een schriftelijke mededeling te worden gestuurd aan AUTOonline BV, Postbus 1221, 6201 BE Maastricht. Voor de inachtneming van de termijn is het voldoende wanneer de herroeping tijdig wordt verzonden. Wordt de herroeping tijdig verklaard, dan is de consument noch aan het gebruikscontract, noch aan zijn instemmingsverklaring met deze AV gebonden. Dit herroepingsrecht vervalt echter zodra een voertuig op het platform van AUTOonline wordt geplaatst.

4. De deelnemer kan het gebruikscontract op elk moment opzeggen. Voor de opzeggingsverklaring volstaat een schriftelijke mededeling aan AUTOonline BV, Postbus 1221, 6201 BE Maastricht. 5. AUTOonline kan het gebruikscontract op elk moment met een termijn van veertien dagen aan het einde van de maand schriftelijk opzeggen. Het recht op blokkering blijft hierdoor onaangetast

 

§ 4 Gebruiksrechten van de deelnemers

1. Met de toelating tot deelname aan de restwaardebeurs resp. aan het wagenparkvermarktingsplatform ontvangt de deelnemer de vereiste software resp. de toegang tot de betreffende internetpagina in het kader van het voor hem vrijgegeven bereik. Op basis hiervan wordt aan de deelnemer een niet-overdraagbaar en hoogstens tot de periode van de onderlinge zakelijke relatie en tot het doel van een adequaat gebruik van de diensten van AUTOonline beperkt gebruiksrecht toegekend.

2. Het doorgeven van AUTOonline - deelnemersidentificaties en toegangsinformatie aan derden is zonder schriftelijke goedkeuring van AUTOonline verboden en leidt tot een directe uitsluiting uit de gebruikerslijst. AUTOonline behoudt zich in dit verband het recht voor ook schadeclaims in te dienen. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn toegangsinformatie. In zoverre is hij bij verlies en diefstal van deze informatie onbeperkt aansprakelijk jegens AUTOonline.

3. De rechten van de deelnemer zijn beperkt tot het gebruik van de diensten van AUTOonline binnen het kader van het reglementair gebruik.

4. Er worden geen rechten zoals auteurs- of overige octrooirechten toegekend. Dit heeft in het bijzonder betrekking op alle tegenwoordige en toekomstige aanbiedingen, de software alsmede de betreffende documentatie en handleidingen.

5. Het AUTOonline-logo alsmede de bijbehorende leus "Every car's a winner" mag uitsluitend na de voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTOonline binnen het toegestane kader worden gebruikt.

6. AUTOonline doet er alles aan om een zo hoog mogelijke systeemveiligheid te waarborgen. Desondanks bestaat het recht van de deelnemers op gebruik van de platformen enkel binnen het kader van de huidige stand der techniek. Ook kunnen er in het bijzonder bij onderhoudswerkzaamheden aan de server of de door AUTOonline gebruikte software vertragingen en uitval ontstaan. AUTOonline beperkt zijn diensten daarom tijdelijk, wanneer dit met het oog op de veiligheid van de server of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is. AUTOonline zal in deze gevallen proberen rekening te houden met de terechte belangen van de deelnemers van de platformen, door onderhoudswerkzaamheden min of meer buiten de gebruikelijke werktijden te laten uitvoeren of doordat AUTOonline de deelnemers vooraf op passende wijze informeert. In geval van een onvoorziene systeemuitval gelden aanvullend de basisprincipes voor de behandeling van systeemuitvallen van AUTOonline. De in § 15 geregelde aansprakelijkheidsbeperking van AUTOonline blijft ondanks bovenstaande regeling onverminderd van kracht.

 

§ 5 Prijzen

Voor het gebruik van de restwaardebeurs resp. het wagenparkvermarktingsplatform dienen de in de betreffende prijslijst afzonderlijk vastgestelde gebruiksbedragen te worden betaald. Van toepassing zijn de geldende prijzen op de dag van gebruik exclusief de betreffende wettelijke BTW.

 

§ 6 Betaling

1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de facturen van AUTOonline binnen veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. Van toepassing zijn de wettelijke regels inzake de gevolgen van een betaalverzuim. 2. Ontstaan er bezwaren met betrekking tot een factuur van AUTOonline, dan moeten deze schriftelijk jegens AUTOonline worden ingediend. 3. De deelnemers zijn uitsluitend gerechtigd tot een verrekening met tegenvorderingen jegens AUTOonline wanneer deze tegenvorderingen bij gewijsde zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

 

Deel 2: De procedures van de restwaardebeurs en het wagenparkvermarktingsplatform

 

§ 7 Algemene procedureregels

1. De aanbieder resp. verkoper stelt het of de te verkopen voertuigen, onderdelen, toebehoren of overige zaken overeenkomstig de contractuele overeenkomst met AUTOonline op het platform beschikbaar en bepaalt, voor zover overeenkomstig onderstaande bepalingen mogelijk, de vermarktingsprocedure (biedingssysteem, veilingsysteem, vaste prijzensysteem). De door de aanbieder resp. verkoper tijdens de betreffende procedures op het wagenparkvermarktingsplatform verstrekte verklaringen neemt AUTOonline als ontvangend vertegenwoordiger van de koper aan.

2. De aanbieder resp. verkoper garandeert dat de volledige en correcte gegevens van de te verkopen voertuigen resp. van overige zaken tijdig voor de vermarkting worden doorgegeven aan AUTOonline. Deze gegevens moeten ook alle verkeerstechnische eigenschappen alsmede eventueel aanwezige gebreken (technische en optische) omvatten. AUTOonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de aanbieder resp. verkoper verstrekte gegevens.

3. Worden in verband met een onjuiste beschrijving van de voertuigen of overige plichtschendingen door de aanbieder resp. verkoper in verband met de aanbieding of de verkoop van de voertuigen bezwaren van derden tegen AUTOonline ingediend, dan stelt de aanbieder resp. verkoper AUTOonline reeds nu ten volle vrij van elk van deze bezwaren.

4. De geregistreerde bieders kunnen de biedingsronden en/of veilingdatums inzien door in te loggen op het vermarktingsplatform. De bieder gaat vooraf reeds akkoord met verdere extra aankondigingen in een andere passende vorm (b.v. e-mail, post, telefoon) door AUTOonline resp. een gemachtigde derde.

5. Voor zover de hoogst biedende beweert dat zijn bieding niet geldig is - de bewijslast hiervoor ligt bij hem - is de verkoper gerechtigd, maar niet verplicht, deze verklaring als beëindigingsbieding te accepteren en het voertuig resp. de zaak aan de één na hoogste bieder te verkopen of het voertuig opnieuw aan te bieden. Bij verdeeldheid over de tijdigheid van een nieuwe hoogste bieding behoudt de reeds aangenomen hoogste bieding zijn geldigheid.

6. Schadevoertuigen dienen afzonderlijk te worden gemarkeerd. Teneinde een zo goed mogelijke verkoopwaarde te bereiken, adviseert AUTOonline bovendien dat de verkoper voor elk voertuig opdracht dient te geven tot het opstellen van een statusbeschrijving door een onafhankelijke deskundige.

 

§ 8 De mogelijke procedures bij AUTOonline

De aanbieder resp. verkoper kan bij AUTOonline in principe een keuze maken uit de in deze AV beschreven drie procedures - biedingssysteem, veilingsysteem en vaste prijzensysteem -, voor zover hierna niet iets afwijkends is geregeld. Het koopcontract komt daarbij tot stand door wilsverklaringen. Zowel voor de restwaardebeurs als voor het wagenparkvermarktingsplatform geldt dat het in principe altijd gaat om het biedingssysteem, voor zover niet uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

§ 8a Standaard: het biedingssysteem

1. Bij het biedingssysteem stelt de aanbieder resp. verkoper of op diens verzoek AUTOonline de biedingstermijn voor het aan te bieden voertuig vast. De belanghebbende vraagt de aanbiedingen op en doet, wanneer hij belangstelling heeft, een bieding. Met het doen van een bieding brengt de belanghebbende een bindend koopbod tot stand.

2. Na afloop van de biedingstermijn kan de aanbieder resp. verkoper de hoogste biedingen voor het door hem geplaatste voertuig opvragen. De aanbieder resp. verkoper neemt deze slechts voor kennis aan. Het occasionkoopcontract komt pas tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van het bod en na een controle hiervan, voor zover de aanbieder resp. verkoper hiertoe besluit. De verkoper is hierbij niet verplicht het koopbod voor het biedingsbedrag te aanvaarden.

 

§ 8b Het veilingsysteem

1. Bij het veilingsysteem plaatst de verkoper het voertuig op het betreffende platform en stelt de biedingstermijn vast, alsmede een eventuele minimumbieding. Reeds door de plaatsing van het voertuig verklaart de verkoper dat hij de hoogste bieding aan het einde van de biedingstermijn aanvaardt, voor zover deze volgens de regels tot stand is gekomen, de eventueel door hem aangegeven minimumbieding evenaart of overtreft en de bieder voldoet aan de eventueel extra vastgestelde bepalingen.

2. De belanghebbende kan - anders dan bij het biedingssysteem - de biedingen van de concurrerende belanghebbenden bekijken en bij interesse hoger bieden. De betreffende biedingen zijn bindend. De bieding vervalt wanneer een andere bieder tijdens de looptijd van de biedingstermijn een hogere bieding doet.

3. Aan het einde van de door de verkoper vastgestelde looptijd van de veiling of in geval van een voortijdige beëindiging door de verkoper, komt tussen de verkoper en de hoogst biedende opkoper, die voldoet aan de in lid 2 geregelde voorwaarden, een koopcontract inzake het geplaatste voertuig tot stand.

 

§ 8c Het vaste prijzensysteem

1. Bij het vaste prijzensysteem stelt de verkoper een bindende verkoopprijs vast alsmede eventuele extra bepalingen waaraan de potentiële koper moet voldoen (verkoopaanbieding). De verkoper doet daarmee een bindende aanbieding tot de verkoop van dit artikel tegen de aangegeven vaste prijs aan de belanghebbende, die voldoet aan de eventueel extra in de aanbieding opgenomen bepalingen.

2. Bij het vaste prijzensysteem aanvaardt de koper de aanbieding van de verkoper op rechtsgeldige wijze wanneer hij voldoet aan de eventueel in de aanbieding opgenomen bepalingen en de betreffende knop activeert.

 

§ 9 Speciale regels voor de restwaardebeurs

1. Bij de restwaardebeurs kan de aanbieder alleen kiezen tussen het biedingssysteem en het veilingsysteem. Het veilingsysteem is uitsluitend beschikbaar voor beschikkingsbevoegde aanbieders. Ook is deze procedure niet toegestaan voor door opkopers geplaatste voertuigen (zog. handelswaar). Wanneer de aanbieder met betrekking tot het geplaatste voertuig niet beschikkingsbevoegd is, kan hij uitsluitend gebruikmaken van het biedingssysteem.

2. Bij het biedingssysteem is de opkoper vanaf de plaatsingsdatum van het voertuig op de restwaardebeurs drie weken gebonden aan zijn gedane aanbieding.

3. Door opkopers geplaatste voertuigen verblijven maximaal vier weken op de restwaardebeurs. Deze voertuigen worden aan andere opkopers doorgegeven met de aanduiding van handelsvoertuigen.

 

§ 10 Speciale regels voor het wagenparkvermarktingsplatform

1. Bij het wagenparkvermarktingsplatform kan de verkoper kiezen tussen het biedingssysteem, het veilingsysteem alsmede het vaste prijzensysteem. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gaat het altijd om het biedingssysteem.

2. Bij het biedingssysteem is de opkoper na afloop van de biedingstermijn nog drie werkdagen aan zijn gedane aanbieding gebonden, voor zover niet bij uitzondering een langere termijn is overeengekomen. Bij de berekening van deze termijn geldt de zaterdag niet als werkdag.

3. De verkoper stelt zelf in zijn profiel vast of hij het of de te verkopen voertuigen enz. aan ieder van de aan het wagenparkvermarktingsplatform deelnemende kopers wil aanbieden of slechts aan een bepaalde koperskring.

4. De verkoper dient AUTOonline tenminste 2 digitale foto's (bij schadevoertuigen tenminste vier, een daarvan - vanwege de airbagactivering - van het interieur) en een gedetailleerde, actuele statusbeschrijving van het voertuig met relevante voertuiggegevens (b.v. eerste verstrekte kentekenbewijs enz.) in digitale vorm (b.v. Excel- of Word-bestand) beschikbaar te stellen.

5. De verkoper garandeert AUTOonline en de koper dat het voertuig niet is belast met rechten van derden. Voorts garandeert hij dat hij gerechtigd is vrij te beschikken over de aangeboden zaak, aangezien hij de gerechtigde eigenaar of om andere redenen hiertoe beschikkingsbevoegd is.

6. De sluiting van het contract impliceert de verplichting tot afname en de betaling per bank of giro van het voertuig binnen 5 werkdagen. Voor zover AUTOonline de koper meedeelt dat AUTOonline door de verkoper is gemachtigd tot het innen van de koopprijs, dient de koopprijs te worden betaald aan AUTOonline als incassogevolmachtigde van de verkoper.

 

§ 11 Afhalen van het gekochte voertuig/afwikkeling van het koopcontract via AUTOonline

Voor zover een koopcontract volgens bovenstaande bepalingen tot stand is gekomen, is de koper verplicht het betreffende voertuig op zijn kosten en terstond, uiterlijk binnen een week na de totstandkoming van het koopcontract, af te halen. Aangezien het voor de betreffende verkoper regelmatig van bijzonder belang is dat het verkochte voertuig binnen deze termijn ook bij hem wordt afgehaald, is AUTOonline gerechtigd het voertuig voor de koper af te halen en de betaling van de koopprijs af te wikkelen. In dit geval is de koper echter jegens AUTOonline verplicht het voertuig op zijn kosten terstond af te halen en aan AUTOonline de koopprijs alsmede de ontstane kosten terug te betalen.

 

Deel 3: Regels voor occasionkoopcontracten

 

§ 12 Uitsluiting van de aansprakelijkheid voor gebreken

Bij de op de platformen aangeboden voertuigen gaat het uitsluitend om occasions, welke aan bedrijfsmatige kopers worden verkocht. Voor zover de betreffende aanbieder / verkoper per afzonderlijk geval niets afwijkends aangeeft, worden de op de platformen te koop aangeboden voertuigen verkocht onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor schadeclaims uit de aansprakelijkheid voor gebreken, welke op een ernstig nalatige of opzettelijke schending van plichten van de verkoper berusten, alsmede bij schade als gevolg van de aantasting van het leven, het lichaam en de gezondheid.

 

§ 13 Formaliteiten en verwijdering van folie

De koper is verplicht binnen drie werkdagen na sluiting van het koopcontract er voor zorg te dragen dat aan alle in het toepasselijke land van de verkoper voorgeschreven formaliteiten die aan het kopen van een voertuig zijn verbonden (zoals bijvoorbeeld het afgeven van een vrijwaringbewijs, het afmelden van het voertuig, het opstellen en ondertekenen van een contract etc.) is voldaan. Voor de afhandeling en documentatie van de feitelijke verkoop is AUTOonline niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor zover noodzakelijk, zal de koper opschriften op het voertuig, zoals folies, eveneens binnen deze termijn op eigen kosten verwijderen. Op verzoek van de verkoper dient de koper hiervan een overeenkomstig bewijs te leveren.

 

Deel 4: Slotbepalingen

 

§ 14 Gegevensbescherming

De procedure van het vermarktingsplatform en het beheer van gegevens vindt plaats met inachtneming van de gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen. Het is de deelnemers bekend en zij gaan ermee akkoord dat de door hen ingevoerde gegevens en biedingen binnen het kader van een reglementair gebruik alsmede van het algemene gegevensbeheer zakelijk en voor bedrijfsdoeleinden worden verspreid, gebruikt, doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden door de deelnemers en door AUTOonline met een zo zakelijk mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld.

 

§ 15 Aansprakelijkheid

1. AUTOonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid alsmede de bruikbaarheid van door de deelnemers geplaatste gegevens. Voor kwaliteitsverlies van door de aanbieders per fax geplaatste afbeeldingen is AUTOonline evenmin aansprakelijk.

2. AUTOonline is evenmin verantwoordelijk voor de exacte inhoud van tussen de deelnemers gesloten koopcontracten, aangezien de deelnemers vrij zijn om zelf de inhoud van de koopcontracten te bepalen middels overeenkomstige opmerkingen in de invoermaskers. Daarom aanvaardt AUTOonline ook geen aansprakelijkheid voor de rechtsgeldigheid van de in § 12 beschreven aansprakelijkheidsuitsluiting per afzonderlijk geval.

3. De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid inzake schadevergoeding van AUTOonline is beperkt tot de opzettelijke en ernstig nalatige teweegbrenging van de schade. Wordt een essentiële contractuele plicht uit nalatigheid geschonden, dan is de aansprakelijkheid van AUTOonline beperkt tot de te voorziene typische schade.

4. De hierboven vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen en beperkingen gelden niet in geval van de aanvaarding van uitdrukkelijke garanties door AUTOonline en voor schade als gevolg van de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid alsmede in geval van dwingende wettelijke regelingen.

 

§ 16 Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank

1. Op deze voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen AUTOonline BV en de deelnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het UN-kooprecht (CISG) is uitgesloten.

2. Plaats van nakoming voor de door AUTOonline verschuldigde dienst is Maastricht. Voor alle huidige en toekomstige aanspraken uit de zakelijke relatie met geregistreerde handelaren inclusief wissel- en chequevorderingen is Maastricht de exclusief bevoegde rechtbank. Deze rechtbank geldt ook wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in eigen land heeft, na sluiting van het contract in het buitenland gaat wonen of wanneer zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van de indiening van een klacht niet bekend is.

 

§ 17 Slotbepaling, salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijken te zijn of leemten bevatten, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geldt die geldige of uitvoerbare bepaling als overeengekomen, welke de strekking en het doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling economisch het dichtst benadert.

 

Contact

Klantenservice

+31 (0) 30 69 35 667

Bel mij terug

rueckruf
Wilt u teruggebeld worden ? Vul ondertstaande in en klik op verzenden.

Pagina: